Хайлтын илэрц: 0 /
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Сумдын эмийн эргэлтийн сан” ОНӨААТҮГ-ууд /14 сум/,