Хайлтын илэрц: 0 /
Хайлтын түлхүүр: Өмнөговь Сум дундын прокурор /Ханбогд сум/,