Хайлтын илэрц: 20 / 21
Хайлтын түлхүүр: аймаг нийгмийн даатгалын хэлтэс,