Хувь оролцоотой компани
Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Төрийн өмчит аж ахуй нэгж