Дэлхийн банкны Эрчим хүчний үр ашиг төслийн үргэлжлэл буюу "Түгээх сүлжээний алдагдлыг бууруулах төслийн 2-р үе шатны төсөл"

Татан буугдсан огноо: 2017/12/04

Татан буугдсан шалтгаан: хэрэгжүүлэх санхүүжилт батлагдаагүй тул татан буугдаж, Дэлхийн банкны СЭХ дэлгэрүүлэх хөтөлбөр төсөл болон Эрчим хүчний төсөл -2

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрчим Хүчний Сайд

Дарга: Довдон Ганбаатар

Утас: 99103914

Нягтлан бодогч: Эрдэнэбат Буяндэлгэр

Утас: 99050092

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)
2 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)
4 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
5 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
6 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)
7 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
8 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)
9 Байгууллагын батлагдсан төсөв (Бүтэн жилээр)