Төрийн тусгай хамгаалалтын газар

Татан буугдсан огноо: 2017/10/26

Татан буугдсан шалтгаан: 2016.01.01 -ны өдрөөс эхлэн Төрийн тусгай хамгаалалтын газар нь Шилэн дансны тухай хуулийн 3.3-т хамаарах болсон.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Монгол Улсын Ерөнхий Сайд

Дарга: Батхуяг Батсайхан

Утас: 51260047

Нягтлан бодогч: Дагвацэрэн Даваасүрэн

Утас: 51260071

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2021
1 сар
2021
2 сар
2021
3 сар
2021
1-р улирал
2021
4 сар
2021
5 сар
2021
6 сар
2021
Хагас жил
2021
7 сар
2021
8 сар
2021
9 сар
2021
3-р улирал
2021
10 сар
2021
11 сар
2021
12 сар
2021
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Сар бүр)
3 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)
4 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)
5 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)