Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадагламжийн төв ХХК

Татан буугдсан огноо: 2015/04/13

Татан буугдсан шалтгаан: Монгол улсын засгийн газрын 2015оны 4-р сарын 13-ны өдрийн 417-р тогтоолоор өөрчлөн зохион байгуулагдсан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Жуков Алдаржавхлан

Утас: 99119003

Нягтлан бодогч: Лувсансамбуу Нарантуяа

Утас: 99009097

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (Тухай бүр)
2 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр (Тухай бүр)
3 Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл (Тухай бүр)