Сонгинохайрхан дүүрэг Нийтлэг үйлчилгээний төв Орон нутгын өмчит үйлдвэрийн газар

Татан буугдсан огноо: 2016/04/01

Татан буугдсан шалтгаан: 2016.03.30-ны өдрийн Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын А31 тоот тогтоолоор татан буугдсан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сонгинохайрхан дүүрэг

Дарга: Гаамаа Сарантуяа

Утас: 99291901

Нягтлан бодогч: Са Сүндэрмаа

Утас: 96640488

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)
2 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)
3 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)
4 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
5 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай бүр)
6 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
7 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)