ХАА, ХХТөсөл MON-0115/АХБ/

Татан буугдсан огноо: 2016/02/29

Татан буугдсан шалтгаан: Төсөл хөтөлбөр 2016 оны 2сарын 29 нд дуусгавар болов.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Жадамба Түвшинсанаа

Утас: 99116079

Нягтлан бодогч: Зоригт Ариунцэцэг

Утас: 99086205

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2021
1 сар
2021
2 сар
2021
3 сар
2021
1-р улирал
2021
4 сар
2021
5 сар
2021
6 сар
2021
Хагас жил
2021
7 сар
2021
8 сар
2021
9 сар
2021
3-р улирал
2021
10 сар
2021
11 сар
2021
12 сар
2021
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Сар бүр)
3 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)
4 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)