Иргэн
Төрийн Бус Байгууллага
Нөхөрлөл , Хоршоо
Аж Ахуй Нэгж
Хувийн сургууль
Хувийн Цэцэрлэг