Хувь оролцоотой болон ТӨХК
Төрийн Өмчит Аж Ахуй Нэгж Байгууллага
Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар