Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга

Дарга:

Утас:

Нягтлан бодогч:

Утас:

Төсвийн байгууллага
Засгийн газрын тусгай сан
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан