Төв аймаг Баянжаргалан сум Эргэлтийн эмийн сан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Төв Баянжаргалан

Дарга: Юрадагва Ганчимэг

Утас: 93016010

Нягтлан бодогч: Хүрэлчулуун Лхам

Утас: 93310038

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2019
1 сар
2019
2 сар
2019
3 сар
2019
1-р улирал
2019
4 сар
2019
5 сар
2019
6 сар
2019
Хагас жил
2019
7 сар
2019
8 сар
2019
9 сар
2019
3-р улирал
2019
10 сар
2019
11 сар
2019
12 сар
2019
Бүтэн жил
1 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)