Хөрөнгө оруулалтын захиалагчийн алба

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга

Дарга: Намжилдорж Батмөнх

Утас: 95018083

Нягтлан бодогч: Жаргал Отгонхишиг

Утас: 99683862

 -Заавал оруулах мэдээлэл

 -Бусад оруулах боломжит мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн
2022 оны 9-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын

(Хуулийн заалтын хүрээнд)

Аудитын санал дүгнэлт/ Зөрчилгүй дүгнэлт/ Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хөрөнгө оруулалт, барилгын албаны 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, орлогйн дэлгэрэнгүй, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгуудад аудит хийлээ. Хөрөнгө оруулалт, барилгын албаны 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт болон Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн бүх материаллаг зүйлсийн хувьд үнэн зөв толилуулсан байна.